Stečajno pravo

  • Zastupanje u postupku pokretanja stečaja nad dužnikom u ime poverioca ili samog dužnika
  • Savetovanje u vezi otvaranja stečaja
  • Prijavljivanje potraživanja u stečaju
  • Zastupanje na ročištima za ispitivanje potraživanja i i razmatranje planova reorganizacije
  • Učestvovanje u radu odbora poverilaca
  • Zastupanje u postupku zbog osporenog potraživanja