Radno pravo

Kada su u pitanju odnosi zaposlenih i poslodavaca, tim Advokatske kancelarije Ristić i partneri sa velikim uspehom i izrazitom profesionalnošću pristupa zahtevima klijenata vezanim za ovu specifičnu pravnu problematiku. To je ujedno oblast prava podložna čestim promenama zakonskih rešenja, te je bitno istaći da klijenti od nas u svakom trenutku mogu dobiti aktuelne informacije i savete vezano za trenutno važeće-pozitivnopravne propise. Advokatska kancelarija Ristić i partneri nudi ceo spektar usluga vezanih za radno pravo, s fokusom na politike i procedure u vezi sa radom, ugovore o radu i sporazumni raskid, usaglašavanje sa lokalnim i međunarodnim propisima o radu, Zakonom o radu i međunarodnim sporazumima. Uspesi našeg tima garantuju najviši standard u upravljanju i zastupanju u vezi sa radom. Našim klijentima pomažemo da razviju i sprovedu politiku i procedure vezane za rad kako bi se maksimalno iskoristila vrednost njihovog kadrovskog kapitala. Iskustvo našeg tima obuhvata izradu ugovora o radu, internih akata u vezi sa radom, ugovora o pravima i obavezama direktora, dokumentacije vezane za raskid radnog odnosa i ugovora o zabrani konkurencije. U slučaju kršenja bilo kog od napred navedenih sporazuma, advokatska kancelarija Ristić pruža usluge zastupanja klijenata koji se suočavaju sa sindikalnim akcijama, kolektivnim pregovorima i raskidom radnog odnosa. Konačno, naš tim kombinuje ostvaren odnos sa relevantnim državnim organima sa temeljnim pravnim znanjima i pristupom orijentisanim na ostvarivanje ciljeva, kako bi se svakom klijentu ponudila produktivna rešenja.

 

U oblasti radnog prava, pružamo sledeće usluge:

  • Savetovanje poslodavaca i zaposlenih o pravima i obavezama iz radnih odnosa
  • Sastavljanje na osnovu zakona obaveznih opštih akata, statuta, pravilnika i svih vidova kolektivnih ugovora iz područja radnog prava
  • Sastavljanje ugovora iz radnog prava ili kvalitetno obrazloženih rešenja o otkazu ugovora o radu
  • Sastavljanje direktorskih (menadžerskih) ugovora
  • Zastupanje u postupku radi poništaja otkaza, naknade zarada i drugih obaveza iz osnova radnog odnosa
  • Zastupanje u sudskim postupcima zbog povrede na radu radi naknade štete
  • Poništaj opštih akata (pravilnika) i pojedinačnih akata (aneksa, ugovora) poslodavca kojim se krše prava zaposlenih
  • Ishodovanje radnih dozvola i viza za strane državljane