Usluge

Advokatska kancelarija Ristić pruža širok spektar pravnih usluga svim domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima sa 30 godina rada u kojem je stekao ugled i poštovanje u samoj struci i poverenje svojih klijenata u Srbiji kao i u regionu, koji se ogleda u visokoj stručnosti koju ima retko koja advokatska kancelarija, stepenu profesionalizma i posvećenosti poslu i potrebama svakog klijenta pojedinačno. U skladu sa navedenim, dajemo opširan pregled usluga koje obavljamo.

Imovinsko pravo | Naknada štete | Ugovori | Sudski postupci | Krivično pravo | Porodično, nasledno pravo i ostavinski postupak | Naplata potraživanja i izvršenje | Statusni deo privrednih subjekata, osnivanje i likvidacija | Stečajno pravo | Privredno pravo | Radno pravo | Autorsko pravo | Sportsko pravo | Poresko i upravno pravo | Pravno savetovanje

Imovinsko pravo i pravni odnosi vezani za nepokretnosti

 • Izrada kupoprodajnih ugovora i aneksa kod kupoprodaje i zakupa nepokretnosti
 • Restitucija, eksproprijacija i zaštita imovinskih prava
 • Savetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige
 • Zastupanje i preduzimanje svih pravnih radnji  iz područja zemljišno knjižnog prava i pravnih odnosa vezanih za nepokretnosti
 • Sastavljanje i savetovanje u vezi ugovora o sticanju i opterećenju nepokretnosti
 • Utvrđivanje i osporavanje imovinskih prava sudskim putem
 • Savetovanje u procesu izdavanja pokretnih i nepokretnih stvari (sastav ugovora, poreski aspekti i sl.)
 • Ishodovanje dokumentacije za gradnju (lokacijska, građevinska, upotrebna - legalizacija)
 • Uknjižba i usklađivanje zemljišno-knjižnog i stanja u katastru nepokretnosti
 • Sastavljanje ugovora o zakupu, zapisnika o primopredaji nepokretnosti, zastupanje u sporovima nastalih povodom zakupa

 

Naknada štete

 • Saobraćajne nezgode - pripremanje zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete
 • Zastupanje u sudskim postupcima povodom naknade materijalne i nematerijalne štete nastalim u saobraćajnim nezgodama, regresa protiv drugih krivaca
 • Zastupanje radi naknade štete povodom greške lekara (medicinska greška), veštaka, javnih beležnika (notara), službenika, državnih organa i drugih stručnjaka

 

Ugovori

 • Sastavljanje ugovora za potrebe stranaka iz svih oblasti građanskog i privrednog prava
 • Poništaj ugovora zbog nedozvoljenih odredaba ili drugih nezakonitosti (poništaj ugovora o bankarskim kreditima u CHF)
 • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji radi izbegavanja naplate potraživanja - actio Pauliana
 • Zastupanje po osnovu isplate iz ugovornog odnosa, osiguranja, štete nastale izvršenjem krivičnog dela

 

Sudski postupci: parnični, vanparnični postupak

 • Deoba zajedničke imovine i bračne sutekovine
 • Razvrgnuće imovinske zajednice i uređenje načina korišćenja stvari u susvojini
 • Sastavljanje ustavne žalbe Ustavnom sudu Republike Srbije, kao posebnom telu za sankcionisanje povreda ustavom zagarantovanih prava pojedinaca i privrednih društava
 • Podnošenje predloga za ocenu ustavnosti zakona i ostalih akata
 • Podnošenje predstavki Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

 

Krivično pravo 

 • Poreska utaja
 • Zloupotreba ovlašćenja u privredi
 • Zloupotreba položaja ovlašćenog lica
 • Druga krivična dela privrednog i bankarskog karaktera

 

Porodično, nasledno pravo, ostavinski postupak

 • Zastupanje u sudskom postupku za razvod, dodeljivanje dece radi čuvanja, nege i vaspitanja, i povodom podele imovine
 • Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Sastavljanje ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života
 • Sastavljanje testamenata/zaveštanja
 • Zastupanje u parničnim postupcima vezanim za osporavanje navedenih ugovora i testamenata/zaveštanja
 • Savetovanje u vezi bračnih imovinskih odnosa
 • Sastavljanje (pred)bračnih ugovora
 • Sastavljanje sporazuma o deobi zajedničke imovine stečene u braku (sutekovine)
 • Zastupanje u ostavinskim postupcima

 

Naplata potraživanja i izvršenje

 • Sastavljanje opomene pred tužbu radi plaćanja duga
 • Provera imovine dužnika
 • Izvršenje na osnovu pravnosnažnih presuda srpskih i stranih sudova, 
 • Izvršenje i naplata dugovanja na osnovu faktura, založnih izjava, menica i drugih verodostojnih isprava
 • Podnošenje mera obezbeđenja zabrane raspolaganja imovinom na osnovu prvostepenih presuda i neutuženih potraživanja

 

Statusni deo privrednih subjekata, osnivanje i likvidacija

 • Savetovanje o pokretanju sopstvene firme - business start-up - od nalaženja prostora, registracije firme, nacrta svih potrebnih dokumenata, uspostavljanje saradnje sa kvalifikovanim i povoljnim knjigovodstvenim biroom
 • Savetovanje o formi poslovanja u pravnom, poreskom i registracionom smislu (paušalno oporezivani, knjigovodstveni ili PDV obveznik)
 • Pripremanje dokumentacije potrebne za registraciju u APR i druge registre
 • Sastavljanje dokumentacije (osnivački akt, strano ulaganje, statut, odluke) i sprovođenje promena u registrima APR-a
 • Sve vrste promena: povećanje i smanjenje osnivačkog kapitala, promena sedišta, imenovanje zastupnika sa i bez ograničenja ovlašćenja
 • Statusne promene: spajanje i podela privrednih društava, promena organizovanja iz AD u DOO, iz preduzetnika u DOO
 • Sticanje udela u privrednim drušvima
 • Pravno savetovanje u vezi vlasničkih i upravljačkih prava u privrednim društvima
 • Sprovođenje dobrovoljne likvidacije ili stečaja društva

  

Stečajno pravo

 • Zastupanje u postupku pokretanja stečaja nad dužnikom u ime poverioca ili samog dužnika
 • Savetovanje u vezi otvaranja stečaja
 • Prijavljivanje potraživanja u stečaju
 • Zastupanje na ročištima za ispitivanje potraživanja i i razmatranje planova reorganizacije
 • Učestvovanje u radu odbora poverilaca
 • Zastupanje u postupku zbog osporenog potraživanja

 

Privredno pravo

 • Pravno savetovanje u vezi svih pravnih poslova privrednih društava
 • Sastavljanje tužbi i svih vrste podnesaka iz područja privrednog prava
 • Zastupanje privrednih društava pred sudovima i drugim državnim organima Republike Srbije, BIH i Hrvatskoj
 • Izrada redovnih i vanrednih pravnih lekova u sudskim postupcima
 • Izrada dokumentacije i preduzimanje svih ostalih pravnih radnji iz područja privrednog prava
 • Izrada svih vrsta ugovora

 

Radno pravo

 • Savetovanje poslodavaca i zaposlenih o pravima i obavezama iz radnih odnosa
 • Sastavljanje na osnovu zakona obaveznih opštih akata, statuta, pravilnika i svih vidova kolektivnih ugovora iz područja radnog prava
 • Sastavljanje ugovora iz radnog prava ili kvalitetno obrazloženih rešenja o otkazu ugovora o radu
 • Sastavljanje direktorskih (menadžerskih) ugovora
 • Zastupanje u postupku radi poništaja otkaza, naknade zarada i drugih obaveza iz osnova radnog odnosa
 • Zastupanje u sudskim postupcima zbog povrede na radu radi naknade štete
 • Poništaj opštih akata (pravilnika) i pojedinačnih akata (aneksa, ugovora) poslodavca kojim se krše prava zaposlenih
 • Ishodovanje radnih dozvola i viza za strane državljane

 

Zaštita autorskih prava i prava intelektualne svojine

 • Zaštita kršenja autorskih prava (fotografija, snimaka, tekstova i drugih vidova umetničkog izražavanja) na internetu i u sredstvima javnog informisanja pred sudom
 • Registracija (zaštita) žiga, znaka, modela i autorskih dela u domaćim i međunarodnim registrima
 • Zaključenje ugovora o prenosu autorskog prava, licenci ili franšizi

 

Sportsko pravo

 • Sastavljanje menadžerskih ugovora
 • Sastavljanje ugovora o stipendiranju sportiste
 • Zastupanje u pregovorima o transferu igrača između spotskih udruženja i klubova

 

Poresko i upravno pravo

 • Savetovanje u vezi sa poslovanjem i zaključenjem ugovora sa posebnim osvrtom na poreske aspekte
 • Zastupanje u poreskom postupku, sastav žalbi i drugih pravnih lekova
 • Zastupanje u upravnom sporu

 

Pravno savetovanje

 • Pravno savetovanje i davanje mišljenja klijentima o pravima stranaka i pravnim propisima